شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

واردات برنج ممنوع!

شنبه, 22 آبان 2020
شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور - پاییز ١٣٩٩
 
 
دامداری
 
میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ١٦,٢ درصد افزایش یافته است.
به گزارش کاج پرس به نقل از مرکز آمار ایران؛ شاخص قیمت تولید کننده بخش گاوداری های صنعتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٥) در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٣٤٢,٠ بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ٢٦.٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٨.١ درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ١٦.٢ درصد افزایش یافته است.
تورم فصلی
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ٢٦,٨ درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(١٧.٠)، ٩.٨ واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم " گوساله نر زیر چهار ماه" (٨,٢ درصد ) و بیشترین آن مربوط به قلم " شیر"  (٣١,٦ درصد ) میباشد.
تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ٤٨,١ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(١٥.٤)، ٣٢.٧ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ٤٨.١ درصد افزایش دارد. در بین قلم های گاوداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم"گوساله نر زیر چهار ماه" (٨.٢ درصد) و بیش¬ترین آن مربوط به قلم "کود" (٨٠.٧ درصد) میباشد.
تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ١٦,٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل(٩.٧)، ٦.٥ واحد درصد افزایش نشان میدهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های گاوداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " گاو حذفی شیری وازده" (١١.٣- درصد ) کاهش و بیشترین آن مربوط به "کود" (٥٧.٣ درصد) افزایش می-باشد.
شاخص استاني
بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در پاییز ١٣٩٩ نشان ميدهد که تمامی استان ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان سمنان با ٣٨,١ درصد و کمترین میزان افزیش مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٥.٤ درصد می باشد.
مقایسه شاخص کل استانها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استانهای خراسان رضوی و یزد با ٦٧,٤ درصد و کمترین آن مربوط به استان بوشهر با ١.٨ درصد افزایش میباشد.
 
 


شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

کد خبری: 607

 

---------------------------------

کاج پرس ؛ برای اطلاع روزانه از اخبار و سیاستهای بخش کشاورزی به ما بپیوندید  جهت عضویت کلیک نمایید: 

 

اینستاگرامتل

 

 

 

 

 

  

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت