سه شنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۸

پايداري درخت کهنسال صنعت مرغداري در مسير طوفاني سهمگين

تعطيلي صنعت مرغداري اگر اتفاق بيفتد برگشت ناپذير است!

 

ansari

صاحبنظراني هستند که ميگويند صنعت مرغداري به مثابه درخت کهنسالي در خاک اين سرزمين طي بالغ بر 60 سال ريشه دوانيده است و بيد باريکي نيست که با وزش هر بادي بلرزد، شاخ و برگش بشکند و ريشه اش سست شود.

آنان بر اين باورند که دانش فني در عرصه ساخت تجهيزات و ماشينهاي مورد نياز واحدها و سالنهاي بزرگ وکوچک يا توليد داروهاي دامپزشکي و فرموله کردن بسياري از داروهاي مورد نياز، تکنولوژي کارخانجات خوراک دام در کنار مديريت تغذيه، مديريت فارم، دانش نرمافزاري در حوزه ميزان جوجهريزي، توليد، جيره نويسيهاي جديد و بسياري ديگر از اجزا و حلقه هاي فرايند توليد همانند صنايع کشتارگاهي، سردخانهاي و تکنولوژي روز بسياري از اين صنايع، همچنين حجم سرمايهگذاري عظيم ملي انجام شده با پراکندگي بسيار مناسب در اقليم هاي متفاوت توام با توزيع مويرگي نيازمنديهاي مرغداران، حتي توسط واسطهها در دورافتادهترين نقاط کشور، مجموعه کاملي از يک صنعت قدرتمند و پايدار را به وجود آورده است.

اين شاخصها براي دولتها نيز با هر گونه شيوه اداره سياسي مملکت حائز اهميت فوقالعاده است.

گرچه ممکن است دولت ها به صورت موردي نسبت به سرنوشت سرمايه گذاران صنعت مرغداري و يا مرغداراني که با بحران ورشکستگي مواجه ميشوند الزاما در مقاطعي حساس نباشند و با اين باورکه اگر مرغدار يا سرمايه گذاري هم ورشکست شد و کنار رفت، سرمايهدار يا مرغدار ديگري هست که جايش را پر کند، لذا نبايد نگران مرغدار بود بلکه بايد بابت صنعت مرغداري به عنوان يک کليت اقتصادي دغدغه داشت و با همين طرز تلقي و نگرش براي تعيين قيمت اعمال حاکميت کنند و بخواهند هر طور شده، صنعت مرغداري که همزاد و يکي از پايههاي اصلي امنيت غذايي است را حفظ و حراست و از نابوديش جلوگيري نمايند، اما ديدگاه ديگري هست که هر چندبا پذيرش کلي ديدگاه اول در مورد حفظ و حراست از کليت صنعت مرغداري، معتقد است در وضعيت کنوني اين دو شاخص عمده براي بقا و دوام اين صنعت کافي نيست و نوعي خوش باوري در آن نهفته است. در ديدگاه اول، دولت حسب وظيفهاش و با اين احتمال که ممکن است تعدادي هم از صحنه خارج بشوند اعمال حاکميت قيمت ميکند حال آنکه صحنه نبرد توليد گوشت مرغ و تخممرغ تغيير کرده است؛ اين صنعت متکي به واردات 8 ميليون تن نهاده و مواد اوليه افزودني است که عمدتا از آن سوي درياها وارد ميشود و اين محموله عظيم با محدوديتهاي ارزي و بدتر از آن نقل و انتقال پول مواجه است، از سوي ديگر دولت فشار خيلي زيادي در مقطع توليد و براي مهار قيمت به مرغدار وارد ميسازد اما قادر نيست همين ميزان فشاررا به بازرگاني، حلقه هاي متعدد واسطهگري و بازار براي کنترل قيمت وارد آورد.

از سوي ديگر دولت اختيار تصميم گيري واردات نهاده هاي مورد نياز حلقه هاي پيشين و پسين توليد را به وزارتخانه ديگري واگذار کرده که مسئوليتش عمدتا جلب رضايت مردم و مصرف کنندگان است و در عمل و به جد هم اعتقادي به توليد داخل ندارد.

اين وزارتخانه از ديرباز در عرصه واردات سهل گوشت مرغ و تخممرغ تبحر و ممارست داشته و حتي ابايي از واردات محموله هاي ارزان قيمت سرگردان گوشت مرغ مرجوعي از کشورهاي حاشيه خليج فارس ندارد.

مجموعه اين شاخصها در ديدگاه دوم بر اين است که بگويد دوران سختي براي صنعت مرغداري فرا رسيده است، راه صادراتش بسته و راه واردات گوشت مرغ ارزانتر از توليد داخل هموار و باز شده است.

ديدگاه دوم با اشاره به مجموعه اين شاخصها مي گويد: اين نگراني براي بسياري از مدافعان دلسوز صنعت مرغداري به وجود آمده است که در مقطع يکي دو ساله پيش رو اگر تحولاتي در عرصه ديپلماسي و رفع تحريمها ايجاد نشود، چه بسا اين درخت تنومند 60 ساله پايدار، در حوادث طوفان سهمگين ريشه کن شود زيرا اينبار مثل گذشته موضوع نوسان چند ماهه قيمت يا درگيري يکي دو استان با بيماري آنفلوآنزاي طيور در ميان نيست، بلکه تفوق محموله هاي وارداتي گوشت مرغ به صورت موقت و آسيب پذيري حلقه هاي متعدد فرايند توليد و جبرانناپذير بودن اين آسيب تا انتهاي حلقه اجداد مطرح است.

پس صاحبان صنايع و سرمايه گذاران عمده و غير عمده تشکل هاي مرغداري، در عين توجه به ديدگاه اول و اميدواري حاصل از آن که اتفاق جدي رخ نخواهد داد -که همگان اميدواريم اينگونه باشد- نسبت به ديدگاه دوم نيز که عناصر جدي از واقعيت در خود دارد هوشيار باشند، چون مرغداري، آهن فروشي نيست که اگر تعطيل کرديم و جنس را در انبار گذاشتيم، نه تنها زيان نکنيم بلکه قيمت آن همروند با تورم افزايش يابد، تعطيلي موقت صنعت مرغداري اگر همه گير و سراسري شود بازگشت ناپذير است!

منصور انصاري

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت