شنبه, ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

انتقاد از نابسامانی سامانه بازارگاه

نهاده ها

 

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی گفت: عرضه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه منجر به افزایش قیمت نهاده‌ها می‌شود.

به گزارش کشاورزی آینده جهان (کاج) کوروش سیامک دربارهدستورالعملوزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه جو نیز همانند کنجاله سویا در سامانهبازارگاهعرضه شود، اظهار کرد: در روزهای پایانی سال بحث تنظیم بازار محصولات پروتئینی از اهمیت بسزایی برخوردار است بنابراین برای حفظ ثبات قیمت کالایاساسیدر بازار لازم است تا مانع ایجاد هرنوعتغییری در قیمت نهاده‌های دام وطیورشد، همچنین باید تأمین ایناقلامبا تخصیص بهموقعارزدردستور کارمسئولانقراربگیرد.

وی با انتقاد از عدمنظارتبرفعالیتافرادی که در سامانهبازارگاهثبت نامکرده‌اند، افزود: در روزهای پایانی سال گذشته براینخستین بارسامانهبازارگاهراه اندازی شد و عرضه کنجاله سویا در این سامانهصورتگرفتامابا توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که برایثبت نامدر این سامانهوجودداشت آن دسته از دلالانی که توانسته بودند در این سامانهثبت نامکنندمحصولرا با نرخ مصوب خریداری کرده و با چندین برابر قیمت به فعالان صنایع دام وطیورفروختند.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیورایران تصریح کرددر حال حاضربیش از ۱۰۰ هزارفعالاقتصادی در صنایع دام وطیورو آبزی پروریفعالیتمی‌کنند بنابراین الزام به عرضه جو تا پایان سال در سامانهبازارگاهو ذرت در ماه‌های آغازین سال ۹۹ در این سامانه صرفاً می‌تواند منجر به افزایش قیمتنهاییکالا و زیانمصرف کنندهو تولیدکننده شود زیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نرخنهاییکالاها باعث افت خرید مردم شده و این امر به میزان تولید واحدهای صنعتی کشور آسیب می‌رساند./مهر

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت