پنجشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

انتقاد از وزیر!

عمل گرایی، بی توجهی به کشاورزی مدرن و اقتصادی

 

masoudi

وزيري عملگرا که شيفته افتتاح پروژه ها و سرکشي از مزارع و واحدهاست، بيش از آنکه به فکر تحول ساختاري در کشاورزي کشور باشد در تلاش است که با اين مسافرتها، خود به آرامش دروني دست يابد. حجتي مداوم در سفر که با شرايط بسيار نامساعد اقتصادي مواجه شده است هيچ راه حل و نگرشي براي برونرفت از کشاورزي آسيبپذير کنوني ندارد و موضوع کشاورزي را در چارچوب نوعي تئولوژي که «هستي پايانناپذير و منشأ زايش است و البته همگان بر آن باور داريم» ميبيند و توام با اين باور همگاني بهعنوان يک وزير، عميقاً نقش مديريت کلان و بهره برداري خلاق توأم با علم و دانش از اين هستي لايزال ذات باري را به شمار نمي آورد و غالباً به کار نمي بندد.

در تمامي دنيا و کشورها با اقليمهاي متفاوت، اين پديده هستيشناسي در عرصه طبيعت وجود دارد و داشته، آنچه تفاوت ميکند و موضوعي که حجتي در چارچوب يک عضو قوه مجريه به آن توجه ندارد بهرهگيري از دانش روز، تکنولوژي مدرن و تمرکز بر سياستهاي خلاق بازرگاني و بازارسازي در داخل و خارج براي تقويت اقتصاد کشاورزي، بهبود زندگي و فعاليت کشاورزان و آرامش عمومي مصرفکنندگان است. اينکه کشاورزي کشور بهرغم تنوع اقليمي و برخورداري از اعتبارات قابلتوجه طي 6 سال حکمراني کشاورزي توسط حجتي و تيم ايشان هر روز با يک بحران مواجه شده است بدون شک به سياستگذاري و برنامهريزي در توليد و بازرگاني برميگردد، اينکه عدهاي، حال منفعتجو يا مصلحت خواه بازگشت به گذشته شکستخورده و مضر احداث وزارت بازرگاني را مطرح و مطالبه ميکنند برميگردد به ناتواني وزارت مهندس محمود حجتي در تنظيم بازار که کوچکترين توجهي به شکلدهي افکار عمومي ندارد، مگر وقتيکه موضوع کمبود يا گراني اين يا آن محصول مانند پياز، گوجه، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ، ماکاروني و کالاهاي ديگر سياسي شود و حجتي زير فشار نهادهاي بالادست به رسانهها بهعنوان ابزاري براي پاسخگويي روي آورد، در کل حجتي اهل فکر نيست، عملگرايي است که ميکوشد خود را در چارچوبي عامهپسند، هميشه در صحنه و خستگيناپذير نشان دهد.

ايشان انعکاس عملکرد و فعاليتهاي وزارتخانه را در حد يک خبر پيامکي که مثلاً ما اين کار را انجام داديم و فلان پروژه را سرکشي يا افتتاح کرديم کافي ميداند و جابجا کردن مديرکل روابط عمومي پيشين هم که بهتدريج به موضوعاتي ازنظر برنامهريزيهاي کلان و شکلدهي افکار عمومي اعم از توليدکننده يا جامعه مخاطب تصميم گير و تصميمساز يا دفاع از ساختار کلان کشاورزي پي برده بود و ميخواست بيش از يک پيامک رسان کارهاي محتوايي انجام دهد به همين علت بود، وي را در يک فعاليت پرمشغله مشغول کرد تا بهجايش مديري سر کار آورد که بي چونوچرا راه ساده انعکاس پيامکي فعاليتها و رخدادهاي کشاورزي را همچنان ادامه دهد و بهواقع فقط چهره و ظاهر عمل و توليد را، بدون توضيح محتوا، اهداف، چشم انداز و يا اقتصادي بودن يا نبودن آن، در فضاي کشاورزي کشور اطلاعرساني کند.

اين مقدار اطلاعرساني و به اين شيوه براي کشاورزي کشور کافي نيست، بدون ترديد اين شيوه عملگرايانه و بازديدهاي مکرر و متعدد وزير، حال ضروري يا غيرضروري گرچه ظاهري خوش، زيبا و عامه پسند دارد اما حاوي نشانهاي از يک نگرش تحولآفرين نيست. در آينده اي نهچندان دور، نسل آينده و همگان درمييابند که چقدر از کشاورزي جهان عقبافتاده و در مسير حرکت از کشاورزي معيشتي بهسوي کشاورزي اقتصادي درجا زدهايم و توان رقابت با ضعيفترين کشورهاي منطقه، جهان و حتي افريقا را نخواهيم داشت.

گويا قرار است همواره و در دولتهاي مختلف، سرنوشت کشاورزي اين مملکت گرفتار پوپوليسم و خودنمايي شود و اعتبار وهزينهاي براي فرهنگسازي در عرصه کشاورزي بهعنوان يک بخش تعيينکننده در اقتصاد به ميان نيايد؛ درحاليکه با هياهوي بسيار رسيدن به آستانه خودکفايي در شکر را به رخ ميکشيم به علت ناپايداري در سياستگذاري توليد بهيکباره شاهد کشتي هاي عظيم حامل شکر پهلوگرفته در بندرهايمان هستيم، وزير هم توضيح نميدهد که چرا اينطور شد، کجاي کار اشکال داشت که يک دستاورد يکصد ساله در افزايش توليد شکر بهيکبار به عکس آن تبديل شد. اگر بگويي چرا توليد محصول چغندرقند روي زمين مانده است، وزير ميگويد کاميونها رفته اند کالاهاي بندر را تخليه و بارگيري کنند، اگر بگويي اين موضوع ذخيرهسازي کالاهاي وارداتي حسب سياستهاي مقابله با تحريمهاي ظالمانه حرف امروز نيست و ميبايست فصل برداشت چغندر را پيش بيني و موضوع ضروري حمل ونقل محصول تا کارخانهها را برنامهريزي کرد، حتماً ميگويد حواسمان نبود!

البته از وزير يا معاون وزيري که همهاش در سفر و افتتاح و بازديد و «به به و چه چه کردن» محصول به  دستآمده است، نميتوان انتظار داشت حواسشان سر جايش باشد، محصول خوب وقتي خوب است که وارد بازار شود، به قيمت خريداري و بهاندازه و بهموقع به دست مصرفکنندگان برسد.

اظهرمنالشمس بود که حجم کالاهاي وارداتي، حملونقل محصولات کشاورزي داخلي را در فصل برداشت به نسبت در استانهاي مختلف با مشکل مواجه خواهد ساخت! چرا بايد محصول چغندرقند کشاورز در استان خوزستان روي زمين و زير هواي گرم ميل به فاسد شدن کند؟ با پول که همهچيز حل نميشود، بايد فکري خلاق و همهجانبه داشت، گذشت آن زماني که انجام عمليات يک فرمانده عاليرتبه در کنار سربازان خط مقدم هنگام حمله مورد تحسين و هورا کشيدن واقع ميشد، فرمانده خوب و موفق الزاماً بايد در ستاد عمليات مستقر شود و مثل يک استراتژين، تمام خطوط عملياتي را رصد، هماهنگ و سازماندهي کند تا از ميزان تلفات بکاهد و عمليات را با پيشرويها و عقبنشينيهاي به هنگام به موفقيت برساند.

اين تصور سادهلوحانه که بايد هميشه در صحنه توليد باشيم، حد و حدود دارد و افراط در آن نقض غرض حمايت از توليد است. در کنار توليد بودن سياستگذاري جامع و راهبرد کلان تنظيم بازار داخلي و خارجي ميخواهد.

شک نکنيد با اين شيوه عمل که حجتي خود را به آن مبتلا نموده و بهتبع ايشان معاونانش نيز درگير شدهاند، فکري براي حملونقل و جابجايي گندم نيز نکردهاند و گندم زير آفتاب سوزان و دماي بالاي 40 درجه ايلام و خوزستان و استانهاي زود برداشت و گرما خيز روي زمين ميماند و با کيفيت کم وارد سيلوها يا انبارهاي فني ميشود؛ لذا حتماً وزير بايد در سياستهاي کلان خود براي دو سال باقيمانده دولت دوازدهم تجديدنظر کند.

enteghad

 

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت