پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸

 

محبوبيـــت گوشـــت مــــرغ، پديــده اي نويــن
در مواد غذايي «مک
دونالد» انگلستان

 

گوشت گاو جایگاه پیشین خود را از دست می دهد.

 

macdonald 

گوشت مرغ در حال حاضر محبوبتر از گوشت گاو در رستوران مکدونالد انگلستان (UKMcDonald's) است.

فست فود مک دونالد بريتانيا اعلام کرده است که خريد گوشت مرغ خود را افزايش مي دهد و در حال حاضر گوشت مرغ در رستوران هايش محبوب تر از گوشت گاو است.

کانر مک وي، مدير زنجيره تأمين رستورانهاي مکدونالد در کنفرانس صنعت تخممرغ و طيور گفت: تا سال 2020، حجم خريد گوشت مرغ از واحدهاي مرغداري بريتانيا 10 تا 11 برابر بيشتر از سال 2013 خواهد بود.

کانر مک وي، مدير زنجيره تأمين افزود: به طرز آشکاري نگرش مشتريان در حال تغيير است و اين باعث شده که ما نيز در مورد محتواي منوي مکدونالد متفاوت فکر کنيم.

آقاي مک وي، بهدقت درصد گوشت مرغ موردنياز خود را براي بريتانياييها تا آن تاريخ محاسبه کرده و گفت که روند تغيير دقيقاً تعريفشده و تدارکات در حال انجام است.

او توضيح داد که اولويت مصرفکنندگان تااندازهاي تغيير کرده است که مک دونالدز، به عنوان کسبوکاري که بهطور سنتي متمرکز بر فراوردههاي گوشت گاو است، اکنون منوي خود را بر اساس گوشت مرغ توسعه داده است.

گراني سنتي گوشت سينه مرغ در انگليس يک مانع بوده است

آقاي مک وي افزود؛ انتظارات مشتريانش اين بوده که محصولات، فقط شامل گوشت سينه مرغ شود، که اين امر همراه با گرانتر بودن سينه مرغ بهطور سنتي در انگلستان، عامل محدودکننده مهمي براي خريد و استفاده آن بود.

پيشبيني مصرف 10 تا 11 برابري گوشت مرغ تا سال 2020 در مکدونالد انگليس

او گفت: من بهيقين ميدانم که تا 2020، حجم گوشت مرغ مصرفي ما به 10-11 برابر آنچهکه در سال 2013 بود، بالغ خواهد شد و در هفتههاي آتي، ما با شرکايمان در موي پارک ( MoyPark ) و کارگيل (Cargill) بهصورت دقيق در جزئيات کارخواهيم کرد. "

مکدونالد در گذشته به خاطر تمرکز بر بازاريابي و هدايت بازار براي کالاهايي مانند گوشت گاو، تخممرغ، شير و سيبزميني از مبادي اروپا، تايلند، برزيل و همچنين بريتانيا و ناديده گرفتن مرغ در ميان اين کالاها موردانتقاد قرارگرفته است.

آقاي مک وي همچنين برخي از کارهاي اخيري که توسط پرورشدهندگان مرغ تخمگذار آزاد (خارج از قفس) انجامشده است را بيان کرد و تبليغاتش را بر اساس يک طرح گسترده کاشت درخت براي محدوده اين مرغها ارائه ميدهد.

 

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت